daov bonus 2017 na manželku

Za rok 2017 budou moci znovu uplatovat slevu na manžela i manželku a i OSV, kteí si da stanovují pauálem.
Mezi hodnocené píjmy vak nepatí nap.
Do píjmu se poítají i doplatky z minulch let.Omezení daového bonusu, je-li daové zvhodnní vyí než vypotená da z píjmu, vzniká nárok na daov bonus.Vjimkou jsou pouze píjmy ze závislé innosti (ze zamstnání kdy mzda obdržená v lednu 2017 za prosinec 2016 se poítá do roku 2016 a mzda obdržená v lednu 2018 za prosinec 2017 se poítá do roku 2017.Praktick píklad Živnostník pan Horák bude mít roní píjmy za rok 2017 ve.Vdajov pauál a daová sleva.Daová vratka, kdy na ni máte nárok?Text, neuplatnní daové slevy lotto toto rau selm telefon na manželku, uplatnní daové slevy na manželku.Zvhodnní na druhé dít se zvyuje o 2 400 K na ástku 19 404 K a na tetí a dalí dít o 3 600 K, tedy na 24 204.Z dvodu uplatnní daové slevy na manželku vak nemže vzniknout nárok na daov bonus jako je tomu v pípad erpání daového zvhodnní.Do vlastních píjm ze zamstnání (a jiné vdlené innosti) se poítá hrub, nikoliv ist píjem.Do limitu se tak poítají i daov osvobozené píjmy jako nap.Podmínkou ale je, že jejich vdaje budou uplatnny maximáln z roního píjmu korun.Poítají se tam i daov osvobozené píjmy jako nap.Vlastní roní píjem paní Horákové je tedy do limitu a pan Horák mže uplatnit v daovém piznání daovou slevu na manželku.
V daovém piznání uplatní slevu na manželku, a pestože bude vdajov pauál poítat pouze z horního limitu K a nikoliv ze skutench píjm K, tak zaplatí na dani z píjmu fyzickch osob o 990 K mén, než kdyby možnosti uplatnní slevy na manželku nevyužil.